» Gwarancje

Ogólne Warunki Gwarancji


§ 1

 1. Gwarant zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na oferowane przez siebie urządzenia - za wyjątkiem towarów wyszczególnionych w § 1 ust 5.
 2. Okres gwarancji interface'ów diagnostycznych z serii OP-COM-USB oraz VCM wynosi 12 miesięcy od daty zakupu,
 3. Okres gwarancji urządzeń Vetronix wynosi 24 miesiące od daty zakupu, przy czym okres ten będzie ostatecznie określony na dowodzie zakupu.
 4. Wykryte przez użytkownika wady powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Gwarantowi pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń gwarancyjnych nie później niż w terminie 5 dni od dnia ujawnienia usterki.
 5. Na następujące produkty firmy Vetronix, sprzedawane osobno (bez urządzenia Tech2), nie udziela się gwarancji w ogóle:
  • moduł VCI
  • klawiatura
  • wyświetlacz LCD
  • karta pamięci 32MB


§ 2

 1. Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest kopia dokumentu zakupu, a także wypełniona karta zgłoszenia reklamacyjnego wg wzoru Gwaranta – Sprzedawcy.
 2. Obowiązkiem zgłaszającego reklamację jest dostarczenie wadliwie działających urządzeń do siedziby gwaranta tj. ADAKO ul. Horodniańska 20, Białystok, wraz z opakowaniem fabrycznym.
 3. Dostarczenie do siedziby gwaranta może być dokonane osobiście, przesyłką pocztową lub firmą kurierską.
 4. Koszty związane z transportem, ubezpieczeniem i ewentualną utratą w transporcie ponosi zgłaszający.


 § 3

 1. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wykrytej usterki w terminie nie przekraczającym 21 dni od dnia zgłoszenia, w okresie objętym gwarancją.
 2. W uzasadnionych przypadkach termin wskazany w § 3 ust. 1 może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy od dnia zgłoszenia, w takim przypadku Gwarant poinformuje na piśmie o przyczynach wydłużenia okresu naprawy gwarancyjnej.
 3. Gwarant zobowiązuje się do odesłania naprawionego urządzenia na swój koszt.


§ 4

 1. Gwarancja obejmuje usterki i wady tkwiące w sprzedanym urządzeniu, a także błędy powstałe na etapie produkcji urządzenia.
 2. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku jakichkolwiek modyfikacji urządzenia lub modyfikacji oprogramowania dokonanego przez osobę nieupoważnioną przez Gwaranta.
  • uszkodzeń powstałych wskutek używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwym używaniem,
  • uszkodzeń powstałych wskutek napraw dokonanych przez osoby do tego nieupoważnione przez Gwaranta,
  • uszkodzeń powstałych wskutek używania częściowo niesprawnego urządzenia,
  • uszkodzeń powstałych po wykryciu usterek i niezgłoszonych gwarantowi, powodujących poważniejsze uszkodzenia samego urządzenia lub innych urządzeń używanych wraz z nie w pełni sprawnym urządzeniem,
  • uszkodzeń spowodowanych używaniem urządzenia z innym niesprawnym lub uszkodzonym urządzeniem.


§ 5

 1. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem przeglądu oraz kosztami transportu, jeśli okaże się, iż urządzenie będzie sprawne lub uszkodzenie nie będzie objęte gwarancją.
 2. W przypadku zaistnienia w/w zdarzenia Gwarant obciąży zgłaszającego reklamację zryczałtowaną opłatą w wysokości 25 złotych, a także kosztami odesłania urządzenia.

§ 6

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Sprzedający oświadcza kupującemu, iż licencja udzielona przez sprzedawcę nie uprawnia do korzystania przez osoby trzecie i udostępniania bez uzgodnienia ze sprzedawcą zakupionego oprogramowania wraz z urządzeniami. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania w/w warunku.
 4. W przypadku, naruszenia wskazanego zobowiązania, kupujący utraci prawo do korzystania z licencji na oprogramowanie oraz żądania zwrotu zapłaty za uiszczoną licencję, którą to kwotę w razie wątpliwości poczytuje się jako karę umowną za naruszenie warunków umowy sprzedaży – wykorzystania licencji.

 

 

© Copyright ADAKO 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedzin: 2649786